การเข้าใช้บริการห้องสมุดและการยืม-คืนหนังสือช่วงปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

การเข้าใช้บริการห้องสมุดและการยืม-คืนหนังสือช่วงปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้น  ม.1  และ  ม.4   ในวันที่  23  เมษายน 2561 - 2 พฤษภาคม 2561