กิจกรรมหยุดทุกอย่างเพื่อการอ่าน

       งานห้องสมุด ได้ดำเนินกิจกรรม หยุดทุกอย่างเพื่อการอ่านในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2  ในคาบโฮมรูม  ตัวแทนนักเรียนมารับเอกสารการอ่านที่ห้องสมุด หลังจากเลิกแถว  แล้ว นำเอกสารมาให้คุณครูที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการอ่าน  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 2. เพื่อให้นักเรียนและคุณครู ได้ทำกิจกรรมการอ่านร่วมกัน