ประกวดวาดภาพจากบทพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

      วันที่  24  มกราคม 2563 งานห้องสมุดและคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประกวดวาดภาพจากการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ได้ตัดสินภาพวาดที่นักเรียนได้ส่งเข้าประกวด  ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการตัดสินรางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.อิทธิพล  เทพแตง ม.1/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.บารมิตา  ศรีพิพัฒนะกุล  ม. 1/3 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ปิยะธิดา  หนูเติม ม.1/5  ผลการตัดสินระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลชนะเลิศได้แก่ น.ส.รมิดา  ศรีสุยิ่ง  ม.4/4  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.กุลธิดา  อินธิแสน ม.4/7  และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.สโรชา  พงษ์พิกิจ ม.4/4