แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม SBP Open House 2019

       งานห้องสมุดจัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 14  โรงเรียน  14 ทีม   ทีมละ  3  คน 
       โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)  รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนเทพอักษร   และ                                              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนจินดาบำรุง