พิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพจากการอ่าน หนังสือพระราชนิพนธ์ ในกรมสมเด็จพระเทพฯ เรื่องแดร็กคูล่าผู้น่ารัก ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานห้องสมุด ได้จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมประกวดวาดภาพจากการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในกรมสมเด็จพระเทพฯ เรื่องแดร็กคูล่าผู้น่ารัก ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.อิทธิพล  เทพแตง ม.1/5  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.บารมิตา  ศรีพิพัฒนะกุล  ม. 1/3 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ปิยะธิดา  หนูเต็บ ม.1/5  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลชนะเลิศได้แก่น.ส.รมิดา  ศรีสุยิ่ง  ม.4/4  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.กุลธิดา  อินธิเสน ม.4/7  และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ น.ส.สโรชา  พงษ์พิกิจ ม.4/4 ครูผู้ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวนิภาภรณ์  บุญบริสุทธิ์  นางสาววิรวรรณ  หิรัญพานิช  นางสาวกรณิกา  ผิวล่อง  นางสาวอนุสรา  ชูชนะ  นางสาวเนติขา  วงศรีลา  นางสาวชุติมณฑน์  มนเทียรกุล และนางสาวเนตรนภา  ใจอุ่น