พิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานห้องสมุด ได้จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน  ประจำปี 2562   โดยได้พิจารณาจากการเข้าใช้บริการห้องสมุด การยืมหนังสือ และการสัมภาษณ์  นักเรียนยอดนักอ่าน ได้แก่ เด็กหญิงพิชชารีย์  ธุวสินพงศา ม.1/4  ยืมหนังสือจำนวนทั้งสิ้น 447 เล่ม  ห้องเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุด ได้แก่ ม.1/4  ยืมหนังสือจำนวนทั้งสิ้น 1,477 เล่ม ครูผู้ส่งเสริมการอ่าน ยอดเยี่ยมได้แก่  นางนวรัตน์  วงษ์ชัย และ  นางสาวฐิติพร  หารวาระ